Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing voor klanten die aankopen bij Grada International. Voor aankopen bij Grada France gelden volgende voorwaardenhttp://www.grada.be/nl/conditionsgenerale

Pour les achats chez Grada France, veuillez trouver les conditions générales sur https://www.grada.be/fr/conditions-generales-grada-france 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Grada International NV (hierna de “Verkoper”) gesloten overeenkomsten en op alle door de Verkoper verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en blijken uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de Verkoper is ondertekend.
1.2 Ongeacht wanneer zij aan de Verkoper worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de klant alleen van toepassing kunnen zijn wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en blijkt uit een daartoe opgesteld bijzonder geschrift dat geldig door de Verkoper is ondertekend.
1.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met een tussen de Verkoper en de klant uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere verkoopsvoorwaarde, zal deze laatste blijven prevaleren. In een dergelijk geval blijven deze Algemene Voorwaarden evenwel van toepassing op alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken door de bijzondere verkoopsvoorwaarde.
1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de Verkoper en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.

2. Offertes en bestellingen
2.1 Alle offertes van de Verkoper zijn vrijblijvend, hieronder begrepen alle, al dan niet met offerte aangeduide, prijsopgaves, begrotingen, voorcalculaties, aanbiedingen, publiciteit of soortgelijke mededelingen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, en verbinden de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling door de Verkoper. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden de Verkoper nooit.
2.2 Vermeldingen in een offerte met betrekking tot gewicht, belastings- en verpakkingsgegevens, tekeningen uit de catalogi, de gegevens op de website van de Verkoper en aangeleverde monsters hebben slechts een indicatieve waarde, zijn steeds vrijblijvend en verbinden de Verkoper niet.
2.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met de Verkoper pas tot stand nadat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard bij wijze van orderbevestiging.
Iedere wijziging van de initiële bestelling is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper werd aanvaard bij wijze van orderbevestiging.
2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren in functie van de beschikbaarheid van de betrokken goederen.
2.5 In geval van annulatie door de klant van een door de Verkoper ontvangen bestelling, is de klant een vergoeding verschuldigd aan de Verkoper ten belope van 100% van het orderbedrag, met een minimum van € 50.

3. Prijzen
3.1 De prijzen, informatie en eigenschappen vermeld in een catalogus, prospectus, technische fiches, internet of enig ander document zijn steeds vrijblijvend en verbinden geenszins de Verkoper. Voormelde documenten zijn louter informatief en de Verkoper behoudt zich steeds het recht voor om hieraan wijzigingen door te voeren. Alleen de prijzen vermeld in een van de Verkoper uitgaande orderbevestiging binden de Verkoper.
3.2 De door de Verkoper in voorkomend geval verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden de Verkoper niet.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, enz. vermelde prijzen EXW Lokeren (Incoterms 2000) en exclusief BTW.
3.4 Minimum orderbedrag: € 500. Voor bestellingen onder de € 500 wordt een administratieve kost van € 50 aangerekend.
3.5 In geval van bijkomende leveringen, worden de prijs en nieuwe termijnen met de klant besproken. In voorkomend geval doen deze nieuwe onderhandelde voorwaarden geen afbreuk aan de bestaande voorwaarden van de eerste bestelling.

4. Leveringstermijn
4.1 De Verkoper streeft naar een leveringstermijn van 18 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging.
Men kan steeds gebruik maken van de express service (PRIOR of RUSH) van de Verkoper waarbij een verkorte leveringstermijn wordt nagestreefd mits een bijkomende aanrekening van 10% (Prior) of 40% (Rush) van de nettoprijs van de bestelling.
4.2 De vermelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden geen verbintenis in voor de Verkoper. Een leveringstermijn begint pas te lopen na de laatste van de hiernavolgende data: (i) de datum van de orderbevestiging, (ii) de datum waarbij de klant de Verkoper bijkomende inlichtingen heeft moeten geven voor een goede uitvoering van een bestelling, (iii) de datum van de betaling van het door de klant verschuldigde voorschot of (iv) de datum van wijziging van bestelling tijdens de uitvoering ervan.
4.3 Het feit dat de goederen niet geleverd zijn binnen de voorziene leveringstermijn geeft de klant nooit het recht om de overeenkomst op enige wijze te (laten) beëindigen, zijn betalingsverbintenissen op te schorten, noch om de goederen te weigeren of enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de Verkoper te eisen. Ieder schadebeding van de klant in dat kader, al dan niet opgenomen in zijn aankoopvoorwaarden, kan de Verkoper niet verbinden.

5. Overmacht
5.1 Elke aanvaarding van een bestelling door de Verkoper gebeurt onder voorbehoud van overmacht. Onder overmacht wordt, onder meer, verstaan gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, terrorisme, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van de werknemers van de Verkoper, overstromingen, etc. Deze opsomming is niet exhaustief. In geval van overmacht in hoofde van de Verkoper worden de verplichtingen van de Verkoper ten aanzien van de klant geschorst zolang de overmacht duurt.
5.2 Wanneer een situatie van overmacht langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben de klant en de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de Verkoper of de klant vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen enkele schadevergoeding eisen van de Verkoper. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper werd geleverd of gepresteerd, wordt door de Verkoper naar verhouding afgerekend.


6. Transport en inontvangstname van de goederen
6.1 Elke verzending van verkochte goederen naar of levering op een andere plaats gebeurt steeds op risico van de klant waarbij in voorkomend geval het transport, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, door de Verkoper wordt gekozen voor rekening van de klant. Eventuele verzekeringen, douanekosten, enz. met betrekking tot het transport zijn steeds voor rekening van de klant. De klant dient bijgevolg, op zijn kosten, de nodige verzekeringen af te sluiten tot op het moment van effectieve levering en inontvangstname van de goederen. Bij gebreke daaraan, heeft de Verkoper het recht om de levering op te schorten totdat hij het bewijs heeft gekregen van de klant dat de nodige verzekeringen werden afgesloten.
6.2 Leveringen door de Verkoper gebeuren steeds EXW Lokeren (Incoterms 2000), conform hetgeen is bepaald in artikel 4. De levering kan op vraag van de klant en na voorafgaande schriftelijke bevestiging door de Verkoper, gebeuren op een ander adres dan dat van de klant (bv. een werf). Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de klant niet worden afgehaald, heeft de Verkoper het recht om de daardoor veroorzaakte opslagkosten aan de klant aan te rekenen overeenkomstig artikel 11.1 hierna.
6.3 Indien goederen door de Verkoper geleverd worden op europaletten worden deze aangerekend aan de klant. Indien de europaletten in goede staat terugbezorgd worden aan de Verkoper, zal het voor de europaletten betaalde bedrag terugbetaald worden aan de klant. De Verkoper zal er nooit toe gehouden zijn meer europaletten terug te nemen dan het aantal dat aan de klant werd bezorgd in het kader van een bestelling.

7. Vertrouwelijke informatie – Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De klant garandeert dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van de Verkoper ontvangen technische informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de Verkoper als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed. De klant mag in geen geval technische informatie, die steeds eigendom blijft van de Verkoper, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven. De verkoop van enig door de Verkoper geproduceerd en/of verkocht goed kan hoe dan ook nooit een overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg hebben.
7.2 De ontwerpen, studies en enig ander document dat door de Verkoper aan de klant werd overgemaakt, blijven eigendom van de Verkoper en dienen op laatstgenoemde haar eerste verzoek terugbezorgd te worden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwerpen (bv. plannen, prototypes, monsters, maquettes, modellen, enz.), de studies en documenten van de Verkoper, zelfs al werd hiervoor een welbepaalde kost aangerekend aan de klant of al werden deze ontwikkeld op verzoek van de klant, mogen niet worden meegedeeld aan derden, gereproduceerd of gebruikt dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper en nooit langer dan de duur voor gebruik die door de Verkoper werd toegekend.
7.3 Een klant mag geenszins, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Verkoper, enig product van de Verkoper verkopen onder het merk en benaming van de Verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan haar producten aan te brengen ten opzichte van de aangegeven informatie opgenomen in de relevante documenten.
7.4 De klant dient onder alle omstandigheden het imago en de reputatie van de Verkoper te respecteren en mag hierop geen inbreuk plegen.

 

8. Klachten
8.1 De klant dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst van de levering na te zien, in het bijzonder wat de conformiteit van de levering en wat de zichtbare gebreken betreft. De zichtbare schade, veroorzaakt door het transport, moet steeds op het afleverdocument van de transporteur vermeld worden.  De klant moet zijn klachten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan de Verkoper meedelen binnen de 48u na de levering van de goederen. De mededeling van de klant ‘onder voorbehoud van uitpakken van de levering’ geldt niet als klacht en doet geen afbreuk aan het verlopen van voormelde termijn. Het schrijven met de klacht moet een gedetailleerde opsomming en foto's bevatten van de beweerde gebreken. Bij gebrek aan tijdige reactie kan de klant zich niet meer op enig gebrek beroepen. Het gebruik (of doorverkoop) van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar en onherroepelijk als aanvaarding van de volledige levering door de klant.
Klachten in verband met verborgen gebreken moeten door de klant, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken per aangetekend schrijven aan de Verkoper worden meegedeeld.
De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.
8.2 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de Verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de Verkoper het recht om de betrokken goederen zonder meer te vervangen. De Verkoper kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen te vervangen of terug te nemen. Goederen worden slechts teruggenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. In geval van schriftelijke toestemming van de Verkoper, zal de Verkoper zelf het initiatief nemen voor het ophalen van de terug te nemen goederen op zijn kosten. In voorkomend geval dient de klant de goederen te bewaren en moeten deze zich in originele staat bevinden.
8.3 Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel 8 aan de Verkoper ter kennis werd gebracht en de Verkoper conform artikel 8.2 beslist om de goederen te vervangen, is er door de Verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd. In geval van een bewezen contractuele fout bij niet-vervanging is de eventueel verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de Verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, enz.)
8.4 De Verkoper kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen dat te wijten is aan onoordeelkundig transport, stockering en/of installatie uitgevoerd door de klant. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de goederen, gebruik waarvoor de goederen niet bestemd zijn, nalatigheid of verkeerde installatie in hoofde van de klant.
8.5 Elke aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot een periode van 12 maand vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan de Verkoper niet meer aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de geleverde goederen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten door de klant. Tot op het moment van algehele betaling van de prijs van de goederen, de eventuele bijkomende kosten, de verschuldigde interesten en schadevergoeding, kunnen de goederen door de Verkoper, op diens eerste verzoek en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteiten, teruggenomen worden op kosten van de klant. Eventuele ontvangen voorschotten worden in voorkomend geval definitief verworven door de Verkoper ten titel van schadevergoeding.
Indien de klant met cheque heeft betaald, geldt het moment van de inning van de cheque als moment van algehele betaling.
De klant verbindt er zich dan ook toe om, zolang deze niet volledig zijn betaald, niet over de geleverde goederen te beschikken, ze niet onroerend door incorporatie te maken, ze niet te verwerken noch er enig zakelijk (zekerheids)recht op te vestigen. De klant verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen indien hij kennis krijgt van een beslag op de geleverde, niet (geheel) betaalde goederen.
9.2 Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement en ingeval van gerechtelijke reorganisatie van de klant.
9.3 Indien de klant de niet-betaalde goederen toch reeds aan derden zou hebben doorverkocht, zal de Verkoper in de rechten van de klant treden en kan hij van deze derden rechtstreeks betaling of, bij niet-betaling door de betrokken derde aan de klant, teruggave eisen van de geleverde goederen, met dien verstande dat de Verkoper geen hoger bedrag kan eisen dan het bedrag dat de klant aan de Verkoper is verschuldigd. De klant is ertoe gehouden de bedragen die hij desgevallend van deze derden heeft ontvangen onmiddellijk aan de Verkoper over te maken.
9.4 De klant aan wie het verkochte goed werd geleverd vóór de integrale betaling overeenkomstig hetgeen is bepaald in voormeld artikel 9.1, zal op het desbetreffende verkochte goed een duidelijk zichtbaar teken of markering aanbrengen, dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het desbetreffende goed eigendom blijft van de Verkoper. De klant brengt, in voorkomend geval, de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven hiervan onmiddellijk op de hoogte en verstuurt eveneens een kopie hiervan aan de Verkoper. 

10. Betaling
10.1 De factuur dient, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur, betaald te worden binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Betwistingen of klachten, zelfs indien gegrond, schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. Alle facturen van de Verkoper zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, zelfs indien er wissels getrokken worden.
10.2 Bij gebrek aan algehele betaling op de vervaldag van een factuur heeft de Verkoper het recht om al zijn openstaande verbintenissen tegenover de betrokken klant met onmiddellijke ingang te schorsen, tot op het ogenblik dat de factuur is betaald.
10.3 Bij gebrek aan algehele betaling op de vervaldag van de factuur is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd op het verschuldigde bedrag die gelijk is aan de op de vervaldag geldende interestvoet toepasselijk ingevolge de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8% op jaarbasis, vermeerderd met 3 %. Daarenboven is er bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 150 EUR en een maximum van 3.750 EUR, zelfs bij toekenning van een termijn van respijt, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.
10.4 De niet-betaling (geheel of gedeeltelijk) op de vervaldag van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde klant op grond van andere facturen aan de Verkoper verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden.
10.5 Bij gebrek aan algehele betaling op de vervaldag van de factuur kan de Verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk de geleverde goederen terugnemen.
10.6 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 Indien de klant één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de facturen van de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, geprotesteerd worden binnen de acht (8) dagen na de ontvangst ervan door de klant, bij gebreke waarvan de klant onweerlegbaar wordt vermoed de factuur te hebben aanvaard.

11. Goederen op voorraad
11.1 Goederen die op initiatief van de klant niet op de voorziene leverdatum kunnen uitgeleverd worden, kunnen niet langer dan 14 dagen na de bevestigde leveringsdatum op voorraad worden gehouden. Er zal een vergoeding van € 20 aangerekend worden per exrtra werkdag dat het order gestockeerd dient te worden.

12. Door de klant te verstrekken waarborgen
12.1 De klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van de Verkoper alle informatie te bezorgen die de kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
12.2 Indien het door een klant aan de Verkoper verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van de onbetaalde facturen en de waarde van de nog door de Verkoper uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om al zijn verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan de Verkoper verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de door de Verkoper geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.
12.3 Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van de Verkoper in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft de Verkoper het recht om van de klant een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft de Verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

 

13. Betwistingen
13.1 In geval van een geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen de Verkoper en de klant (bv. overeenkomst, verstuurde offertes, enz.), met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, zullen partijen in eerste instantie pogen om het gerezen geschil op te lossen middels onderhandelingen of, ingeval van wederzijds akkoord, middels voorlegging van het geschil aan een (of meerdere) erkend(e) bemiddelaar(s).
13.2 Alle geschillen waartoe de contractuele relatie tussen de Verkoper en de klant (bv. overeenkomst, verstuurde offertes, enz.), met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, aanleiding zou kunnen geven en waarbij geen oplossing voor het gerezen geschil tussen de Verkoper en de klant kan worden bereikt op basis van voormeld artikel 13.1, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (België), afdeling Gent.
13.3 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de klant (bv. overeenkomsten, offertes, enz.), met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980 en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken gesloten te New York op 14 juni 1974 evenals alle andere mogelijke verdragen van toepassing op internationale koop).

14. Aansprakelijkheid voor studies, adviezen, bestekken of offertes
14.1 Tenzij een andere specifieke overeenkomst kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de adviezen, studies, tekeningen of voorstellingen die zij te goeder trouw kosteloos meedeelt. De klant dient zich bijgevolg altijd te laten bijstaan door een raadsman, ingenieur of architect, ten einde zowel de technische haalbaarheid van zijn project als de geschiktheid van het te bestellen materiaal te onderzoeken.

15. Opschorting en ontbinding
15.1 Als de klant zijn verbintenissen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of in elke andere met de Verkoper gesloten overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) niet nakomt, zullen alle verplichtingen van de Verkoper ten aanzien van de klant automatisch (en derhalve zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) opgeschort worden tot het ogenblik waarop de klant zijn verplichtingen heeft vervuld, ongeacht de overeenkomst waaruit zij voortvloeien.
15.2 Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt binnen een periode van acht (8) dagen na aangetekende ingebrekestelling vanwege de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om alle of bepaalde overeenkomsten die met de klant werden aangegaan, te beëindigen en schadevergoeding te eisen. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen evenals de invorderingskosten onmiddellijk opeisbaar. Eventuele betaalde voorschotten blijven voor de Verkoper verworven ten titel van schadevergoeding.

16. Interventies
16.1 Voor interventies zullen onze op dat moment geldende tarieven worden aangerekend.